Autor Artur Szumski

 • Odpowied? jest oczywi?cie bardzo prosta, zawsze lepiej powiesi? w swoim domu orygina?y obrazów znanych malarzy czy grafików. Jednak nie zawsze nas na to sta?. Nie trzeba jednak od razu rezygnowa? ze swoich upodoba?, wystarczy zastanowi? si? nad tym, jakie reprodukcje wybra?.

  Opublikowany , Autor

 • Trudno wybra? mi?dzy ?aluzjami czy roletami. Dzisiaj propozycje w tym zakresie rzeczywi?cie s? tak ró?norodne i atrakcyjne, ?e niemal wszystko nam si? podoba. Cz?sto decyduje przede wszystkim cena, ale zanim wybierzemy to, co najta?sze, warto zastanowi? si? nad innymi propozycjami.

  Opublikowany , Autor

 • Nie ma ?adnych przeszkód w tym, by stworzy? sobie magiczny ogród na balkonie czy tarasie. Bez wzgl?du na to, ile mamy miejsca, zawsze warto zdecydowa? si? na takie rozwi?zania, jakie sprawi?, ?e wiele na tym zyskamy.

  Opublikowany , Autor

 • Nieod??cznym elementem przy budowie domu jest stworzenie ogrodzenia. Wiadomo, ?e dzisiaj osiedla jednorodzinne to jednak do?? bliskie s?siedztwo. Warto zawsze ogrodzi? swój teren, tak?e dlatego, ?eby nie kusi? z?odziei, którzy tylko czekaj? na okazj?.

  Opublikowany , Autor

 • W?ród wielu pomys?ów na aran?acj? kuchni, warto zwróci? uwag? na ciekawe motywy, dzi?ki którym uda si? stworzy? jedn?, spójn? ca?o??. Dekoracje kwiatowe i ro?linne s? ju? ka?demu znane, ale jednocze?nie do?? banalne. Kuchnia mo?e by? bardziej subtelna, a jednocze?nie nawi?zywa? do tego, czym najbardziej nam si? z ni? kojarzy. Mo?e to by? gor?ca czekolada.

  Opublikowany , Autor

← Starsze Nowsze →