Reprodukcje czy orygina?y?

Opublikowany
Komentarze ?adne

Odpowied? jest oczywi?cie bardzo prosta, zawsze lepiej powiesi? w swoim domu orygina?y obrazów znanych malarzy czy grafików. Jednak nie zawsze nas na to sta?. Nie trzeba jednak od razu rezygnowa? ze swoich upodoba?, wystarczy zastanowi? si? nad tym, jakie reprodukcje wybra?.

Oczywi?cie w wielu miejscach zwi?zanych z aran?acj? wn?trz, mo?na znale?? bardzo atrakcyjne reprodukcje znanych i mniej znanych dzie? malarstwa. Trzeba jednak odró?ni? z?? reprodukcj? od tej lepszej. Ka?dy obraz powinien mie? swoj? jako??. Na pewno jednak lepiej jest powiesi? obraz b?d?cy reprodukcj? ni? obrazem z bursztynami. Takie obrazki, które przywozimy jako pami?tk? z wakacji s? po prostu kiczowate i jak najbardziej trzeba o tym zapomnie?.

Mo?na tak?e zdecydowa? si? na orygina?y obrazów, ale nie wielkich i znanych twórców, które kosztuj? nawet miliony, ale na propozycje m?odych twórców. Przede wszystkim sztuka nowoczesna jest bardzo ciekawa, a zyskujemy w pe?ni warto?ciowy obraz w do?? korzystnej cenie, przy okazji wspieraj?c m?odego twórc?. Nie trzeba od razu odwiedza? galerii, by takie obrazy naby?.

Wielu m?odych twórców i malarzy posiada swoje w?asne strony internetowe, gdzie mo?na sobie zamówi? jaki? obraz czy wybra? co? z gotowych propozycji. To ?wietna opcja na aran?acj? wn?trz i zyskanie warto?ciowej dekoracji, wi?c na pewno warto o takim rozwi?zaniu pomy?le?. Takie elementy ozdobne i jednocze?nie sztuka to zawsze trafiony pomys? w aran?acji wn?trz. Trzeba oczywi?cie odpowiednio je rozmie?ci? i dostosowa? do stylistyki ca?ego domu czy mieszkania.

Autor
Kategorie ,

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →