Opublikowany
Komentarze ?adne

Nie ma ?adnych przeszkód w tym, by stworzy? sobie magiczny ogród na balkonie czy tarasie. Bez wzgl?du na to, ile mamy miejsca, zawsze warto zdecydowa? si? na takie rozwi?zania, jakie sprawi?, ?e wiele na tym zyskamy.

Balkon czy taras to wydaje si? do?? trudna przestrze? do aran?acji ogrodu, ale wystarczy odrobina kreatywno?ci, by zapewni? sobie wyj?tkowo atrakcyjne miejsce. Przede wszystkim jednak trzeba pomy?le? praktycznie. Czy balkon pe?ni dla nas jak?? u?ytkow? funkcj?? Czy wystawiamy tutaj suszark? z praniem? Po ustaleniu takich szczegó?ów, b?dziemy wiedzie?, jakie miejsce rzeczywi?cie jest wolne, a gdzie trzeba zostawi? przestrze? dla suszarki czy innych rzeczy, jakie na balkonie przechowujemy.

Kolejny krok to stworzenie planu naszej aran?acji. Najlepiej umie?ci? ro?liny w du?ych donicach. Mo?na si? zdecydowa? nie tylko na kwiaty, ale tak?e na zio?a, dzi?ki czemu b?dziemy mie? do czynienia z domowym ogródkiem i zawsze ?wie?ymi zio?ami do obiadu czy innych potraw. Oprócz tego mo?na posadzi? drzewka owocowe, jak chocia?by pomara?czowe. To ?wietna alternatywa dla tradycyjnych ro?lin i iglaków, jakie najcz??ciej na balkonach l?duj?. Oprócz tego mo?na tak?e na balkonie czy tarasie po prostu powiesi? ró?ne donice. To wszystko sprawia, ?e rzeczywi?cie mamy sporo mo?liwo?ci aran?acji.

Je?li brakuje nam inspiracji i nie wiemy jak rozmie?ci? ogrody na naszych balkonach czy tarasach, to warto si?gn?? po czasopisma o aran?acji zieleni czy wn?trz, gdzie znajdziemy bardzo wiele pomys?ów do wykorzystania. Warto wi?c wzi?? to pod uwag? i stworzy? wspania?e tarasowe czy balkonowe ogrody, w jakich b?dzie mo?na odpoczywa?, czyta? ksi??k? czy po prostu cieszy? si? wspania?? ro?linno?ci?.

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →