Opublikowany
Komentarze ?adne

Stworzenie idealnej biblioteczki wymaga czasu. Nie tylko dlatego, ?e z biegiem kolejnych dni, miesi?cy i lat, kompletujemy kolejne ksi??ki, jakie nas interesuj?. Równie? dlatego, ?e trzeba si? jeszcze zastanowi? nad wyborem odpowiednich rega?ów, w których nasze zdobycze umie?cimy.

Wci?? wiele osób uwielbia czyta? ksi??ki i chce mie? w swoim domu swoj? w?asn? biblioteczk?. W ten sposób mo?na stworzy? w swoich wn?trzach wyj?tkowe miejsce, jakie b?dzie nastraja? do spokojnej lektury, zapewnia? chwil? wytchnienia i odpr??enia. W?a?nie taka mo?e by? dobrze zaaran?owana biblioteczka. A co powinno w niej by?? Na pocz?tek na pewno ksi??ki, a zaraz pó?niej odpowiednie rega?y, w których b?dzie mo?na je umie?ci?.

W przypadku rega?ów na ksi??ki, a nie tylko na bibeloty, bardzo wa?na jest ich jako??. Powinno to by? solidne drewno czy inny materia?, zw?aszcza je?li chodzi o pó?ki. Ksi??ki stanowi? do?? spory ci??ar, a cienkie pó?ki mog? si? pod nimi wygina?. Nie wygl?da to estetycznie, nie jest to te? trwa?e rozwi?zanie, wi?c trzeba takie meble co chwil? wymienia?. Znacznie lepsz? inwestycj? s? solidne meble, jakie nie b?d? si? odkszta?ca?.

Kolejna sprawa, je?li chodzi o domow? biblioteczk?, to wybór odpowiednich wzorów i stylów. Dost?pne s? pojedyncze rega?y i pó?ki, jakie mo?na ze sob? zestawia? i tworzy? ciekawe aran?acje i zestawienia. Oprócz tego mo?na tak?e wybra? gotowe wielkie zestawy biblioteczne, dzi?ki którym mo?na wyposa?y? ca?e ?ciany w pó?ki stworzone dla ksi??ek. Dost?pne s? ró?ne kolory, od bieli i czerni, po intensywny ró?, amarant czy kolor limonowy. Do tego rega?y dost?pne s? w ró?nych rozmiarach i kszta?tach, w stylach nowoczesnych i tradycyjnych z rze?bieniami i eleganckimi wyko?czeniami. Ka?dy mo?e zatem urz?dzi? swoj? wymarzon? biblioteczk? i umie?ci? ksi??ki w odpowiednich miejscach.

Autor
Kategorie ,

← Starsze Nowsze →